Обавештење о колачићима

Портал МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА користи колачиће (енг. "cookies"). Неопходни колачићи омогућавају да се садржај страница прилагоди потребама корисника.
Аналитички колачићи се користе за анализу коришћења услуга ради унапређења корисничког искуства.
Kликом на "Прихватам" дајете сагласност за коришћење колачића у сврхе наведене изнад.
Подешавања колачића можете променити у било ком тренутку.

Obaveštenje o kolačićima

Portal MOJA SREDNJA ŠKOLA koristi kolačiće (eng. "cookies"). Neophodni kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika.
Analitički kolačići se koriste za analizu korišćenja usluga radi unapređenja korisničkog iskustva.
Klikom na "Prihvatam" dajete saglasnost za korišćenje kolačića u svrhe navedene iznad.
Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.
grb Srbija

MOJA SREDNJA ŠKOLA

МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

Dobro došli na portal Moja srednja škola, koji je posvećen završnom ispitu za školsku 2020/2021. godinu i prijemnom ispitu i upisu u srednje škole za školsku 2021/2022. godinu, za škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Izuzetak predstavljaju muzičke, baletske i škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jer one samostalno realizuju upis.

Добро дошли на портал Моја средња школа, који је посвећен завршном испиту за школску 2020/2021. годину и пријемном испиту и упису у средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Изузетак представљају музичке, балетске и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом јер оне самостално реализују упис.

Na ovim stranicama možete proveriti sve evidentirane podatke za konkretnog učenika, ali i pronaći sve statističke podatke o osnovnim i srednjim školama, kao i druge informacije koje mogu pomoći u pravilnom odabiru buduće škole.

На овим страницама можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Portalom Moja srednja škola upravlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odgovorno je za sadržaj koji se na njemu nalazi, a u skladu sa politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.


Preuzmite pravilnik o upisu
Преузмите правилник о упису
Preuzmite dokumena u vezi sa konkursom
Преузмите документа у вези са конкурсом
Osnovna škola

Prijavi se

Пријави се

Ukoliko kao roditelj ili drugi zakonski zastupnik imate nalog na Portalu Moj esDnevniku ili nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju – eID.gov.rs, kojim pristupate Mom esDnevniku, možete na portalu Moja srednja škola iskoristiti sledeće elektronske usluge za svoje dete:

Уколико као родитељ или други законски заступник имате налог на Порталу Мој есДневнику или налог на Порталу за електронску идентификацију – eID.gov.rs, којим приступате Мом есДневнику, можете на порталу Моја средња школа искористити следеће електронске услуге за своје дете:

  • podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita
  • подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  • podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita
  • подношење приговора на резултате завршног испита
  • podnošenje elektronske liste želja
  • подношење електронске листе жеља
  • podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu
  • подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Provera podataka

Провера података

Proverite podatke iz centralne baze na osnovu kojih će učenik biti rangiran

Проверите податке из централне базе на основу којих ће ученик бити рангиран

Unesite osmocifrenu šifru učenika
Унесите осмоцифрену шифру ученика

Aktuelno

Актуелно

Objavljeni su zvanični rezultati prvog kruga raspodele učenika.
Uvid u podatke omogućen je na strani:

Објављени су званични резултати првог круга расподеле ученика.
Увид у податке омогућен је на страни:

Osnovna škola

PORTAL MOJA SREDNJA ŠKOLA
ПОРТАЛ МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

Moja srednja škola je specijalizovani portal posvećen završnom ispitu i upisu u srednje škole, za škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina ili organizacija lokalne samouprave.

Моја средња школа је специјализовани портал посвећен завршном испиту и упису у средње школе, за школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или организација локалне самоуправе.

Portal je napravljen u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja pruža kontinuiranu tehničku podršku za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema, uz obezbeđivanje mera zaštite, sigurnosti i bezbednosti podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava i informaciona bezbednost.

Портал је направљен у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, која пружа континуирану техничку подршку за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система, уз обезбеђивање мера заштите, сигурности и безбедности података, у складу са прописима којима се уређују електронска управа и информациона безбедност.

POLITIKA PRIVATNOSTI
ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Internet portalom Moja srednja škola upravlja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odgovorno je za sadržaj koji se na njemu nalazi a u skladu sa politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Интернет порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.

Osnovna škola
Osnovna škola