Политика приватности

Обавештење о условима прикупљања и обради података о личности корисника Административног портала Моја средња школа

Ово обавештење се даје у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18 у даљем тексту: Закон) ради Вашег упознавања са условима прикупљања и даље обраде података о личности коју врши Министарство просвете(у даљем тексту: Министарство), са седиштем у Београду, Немањина 22–26, као руковалац података. Административни портал Моја средња школа представља приступну тачку која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са завршним испитом на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину, пријемним испитом за упис у средње школе за ученике са изузетним, односно посебним способностима за школску 2024/2025. годину и уписом ученика у средње школе за школску 2024/2025. годину, за школе које су основане у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23) (у даљем тексту: Закон о основама образовања и васпитања), Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 129/21 и 92/23) (у даљем тексту: Закон о основном образовању и васпитању) и Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20, 52/21, 129/21 и 92/23) (у даљем тексту: Закон о средњем образовању и васпитању), а које остварују програме у складу са Националним оквиром образовања и васпитања из члана 59. Закона о основама система образовања и васпитања. Стране установе из члана 96. Закона о основама система образовања и васпитања (установе које остварују програм донет и акредитован у иностранству, а које може да оснује страно или домаће правно или физичко лице) не могу да приступе Административном порталу Моја средња школа нити да врше електронске услуге које пружа Административни портал Моја средња школа. У сврху спровођења описаних активности предмет обраде су лични подаци чланова Републичке комисије, чланова окружних комисија/запослених у школским управама, информатичких координатора – чланова окружних комисија, директора основних и средњих школа, запослених у школама - овлашћених лица од стране директора школе, одељењских старешина осмог разреда, дежурних наставника на полагању завршног испита, наставника - прегледача тестова на завршном испиту, супервизора полагања завршног испита, руководиоца такмичења, овлашћеног лица такмичења и координатора такмичења: име, презиме, ЈМБГ, адреса електронске поште и контакт телефон.

Сврха обраде података на Административном порталу Моја средња школа је утврђивање чињеница неопходних у поступку спровођења завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину у складу са чл. 19, 175, 177. и 181а Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 74. Закона о основном образовању и васпитању, као и спровођења пријемног испита за упис у средње школе за ученике са изузетним, односно посебним способностима за школску 2024/2025. годину и уписа ученика у средње школе за школску 2024/2025. годину, a у складу са чланом 33, 36, 36а и 38. Закона о средњем образовању и васпитању. Министарство је руковалац/обрађивач податка о личности у складу са надлежностима прописаним законима и другим важећим прописима којима је уређена заштита података о личности.

Административном порталу Моја средња школа може се приступити искључиво као ауторизовани корисник. Ауторизовани корисник може бити: члан Републичке комисије, руководилац школске управе, овлашћено лице школске управе, председник окружне комисије, овлашћено лице окружне комисије, секретар окружне комисије, члан окружне комисије, руководилац скенинг центра, овлашћено лице скенинг центра (координатор скенинг центра), оператер скенинг центра, информатички координатор – члан окружне комисије, директор основне/средње школе, запослени у школи – овлашћено лице од стране директора школе, дежурни наставник на полагању завршног испита, одељењски старешина, наставник – прегледач тестова на завршном испиту, супервизор полагања завршног испита, руководилац такмичења, овлашћено лице такмичења и координатор такмичења који има одговарајућа права приступа. Кориснику Административног портала Моја средња школа ауторизованом кориснику, односно кориснику који се ауторизује преко Административног портала МСШ, омогућене су следеће радње:

Основна школа (директор и овлашћено лице) која спроводи завршни испит je руковалац подацима када обавља послове везане за основну школу у којој је ученик завршио осми разред и управни округ коме та школа припада, индивидуални образовни план ако је оствариван, основну школу коју похађа ученик који није завршио основно образовање и васпитање ако уписује средњу музичку или средњу балетску школу и управни округ коме та школа припада, оцене ученика из шестог, седмог и осмог разрада (просек оцена, појединачне оцене и број бодова за сваки од наведених разреда), језик на коме је положио пријемни испит за упис у средњу школа за ученике са посебним способностима (језик на коме је завршио основно образовање и васпитање или други језик), подаци о основном образовању ако је стечено у иностранству – члан 181а став 2. тачка 2) ЗОСОВ-a.

Основна школа (директор и овлашћено лице) која спроводи завршни испит je руковалац подацима за одређивање идентитета ученика: име и презиме ученика, тип личног идентификатора ученика (јединствени матични број грађана, односно евиденциони број за страног држављанина, за ученике из Републике Српске јединствени матични број грађана), лични идентификатор ученика, пол, датум и место рођења, име једног родитеља, односно другог законског заступника ученика, држава и место становања, ЈОБ (није обавезно за ученике који претходни ниво образовања није завршио у Републици Србији), националну припадност (изјашњавање о националној припадности није обавезно) и евиденциона шифра завршног испита на крају основног образовања и васпитања – члан 181а став 2. тачка 1) ЗОСОВ-a.

Основна школа (директор и овлашћено лице) која спроводи завршни испит je руковалац подацима који се односе на исказана опредељења ученика за упис у средњу школу.

Одељењски старешина је руковалац подацима за одређивање идентитета ученика: име и презиме ученика, тип личног идентификатора ученика (јединствени матични број грађана, односно евиденциони број за страног држављанина, за ученике из Републике Српске јединствени матични број грађана), лични идентификатор ученика, пол, датум и место рођења, име једног родитеља, односно другог законског заступника ученика, држава и место становања, ЈОБ (није обавезно за ученике који претходни ниво образовања није завршио у Републици Србији), националну припадност (изјашњавање о националној припадности није обавезно) и евиденциона шифра завршног испита на крају основног образовања и васпитања – члан 181а став 2. тачка 1) ЗОСОВ-a.

Средња школа (директор и овлашћено лице) која организује пријемни испит je руковалац подацима када обавља послове везане за пријем пријаве, реализацију пријемног испита (подаци потребни за организацију испита и упис ученика у наредни ниво образовања (језик на којем ће полагати испит, податак о томе да ли је потребно прилагођавање услова за полагања пријемног испита у складу са индивидуалним образовним планом, податак о времену и месту полагања испита, изборни предмети за које се определио), прегледања тестова, испитивање кандидата, утврђивање освојеног броја бодова на сваком тесту и унос тих бодова у централну базу.

Средња школа је руковалац података о шифри ученика, имену и презимену ученика и ЈМБГ-у и када обавља послове уписа у средњу школу - члан 181. став 2. тач. 4) и 5) ЗОСОВ-а.

Средња школа (директор и овлашћено лице) која организује пријемни испит je руковалац подацима који се односе на исказана опредељења ученика за упис у средњу школу.

Руководилац такмичења и овлашћено лице je руковалац подацима који се односе на прелиминарне и коначне резултате такмичења ученика осмог разреда основне школе, која се бодују за упис у средњу школу и на ИБУ, у делу који се односи на унос прелиминарних и коначних резултата такмичења.

Координатор такмичења, у складу са степеном права приступа, јесте руковалац подацима када обавља послове контроле уноса података и, изузетно, уноса података неопходних у поступку спровођења такмичења.

Члан Републичке комисије, у складу са степеном права приступа, јесте руковалац подацима када обавља послове увида у податке, контроле уноса података и, изузетно, уноса података неопходних у поступку спровођења завршног испита на крају основног образовања и васпитања и пријемног испита и уписа ученика у средње школе.

Главни координатор јесте руковалац са степеном права приступа као и члан Републичке комисије.

Информатички координатор – члан окружне комисије, у складу са степеном права приступа, јесте руковалац подацима када обавља послове контроле уноса података и, изузетно, уноса података неопходних у поступку спровођења завршног испита на крају основног образовања и васпитања и пријемног испита и уписа ученика у средње школе.

Начелник школске управе/председник окружне комисије, у складу са степеном права приступа, јесте руковалац подацима када обавља послове контроле уноса података и, изузетно, уноса података неопходних у поступку спровођења завршног испита на крају основног образовања и васпитања и пријемног испита и уписа ученика у средње школе.

Дежурни наставник, у складу са степеном права приступа, јесте руковалац подацима када се преко АП МСШ упознаје са распоредом дежурства по данима и када обавља послове дежурства на полагању завршног испита.

Наставник – прегледач тестова на завршном испиту, у складу са степеном права приступа, јесте руковалац подацима када обавља послове прегледа задатака на тестовима на завршном испиту на крају основног образовања и васпитања (тестови из српског, односно матерњег језика, математике, изборни предмет – задаци из физике, хемије, биологије, историје и географије).

Супервизор, у складу са степеном права приступа, јесте руковалац подацима када се преко АП МСШ упознаје са распоредом школа у којима обавља супервизију по данима,  када обавља послове супервизије полагања завршног испита и када подноси извештај са полагања завршног испита.

У складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, као и прописима којима се уређује информациона безбедност, предузете су све мере ради заштите података од губљења, злоупотребе и неовлашћеног приступа, откривања, измене и уништења.

Систем функционише на инфраструктури која је смештена у Државном центру за чување и управљање подацима, у складу са прописима којима се уређује електронска управа и информациона безбедност, непрекидно је заштићен од DoS и DdoS напада са интернета кроз „manage service“, што укључује: праћење интернет саобраћаја, детекцију напада, скретање малициозног саобраћаја на систем за чишћење и враћање очишћеног саобраћаја ка кориснику. Обезбеђено је и Web Application Firewall решење, специјализовано за заштиту веб-апликација, имплементирано испред веб-сервера као реверзни прокси ради обезбеђења детаљне провере. Канцеларија за информационе технологије и електронску управу користи механизме за копирање и чување података (енг. backup) како би спречила потенцијалне губитке података, коришћењем алата попут Veeam Backup и Replication v10.

Имате право да будете обавештени о обради података који се на Вас односе, као и о томе које радње обраде се врше, и сходно томе остварујете сва права у складу са одредбама Закона о заштити података о личности. Такође Вас обавештавамо да се подаци не преносе у другу државу или међународну организацију.